Drukuj

Lions Club - cele i zasady działania

 Kim jesteśmy ?

Lions Club Duszniki Zdrój powstał w styczniu 2000 roku, jest członkiem największej na świecie pozarządowej organizacji charytatywnej – Lions Club International ( LCI ), akredytowanej przy ONZ i Radzie Europy. LCI liczy ponad milion trzysta tysięcy członków zrzeszonych w ponad czterdziestu pięciu tysiącach klubów działających w ponad dwustu krajach. W Polsce działa aktualnie ponad pięćdziesiąt klubów, liczących łącznie około 1 100 członków.

 Motto LCI.

Mottem LCI jest hasło „We serve”  („Służymy”).

 Cele LCI.

Ojcowie Założyciele określili w 1917 roku następujące cele Organizacji:

- rozwijanie i umacnianie ducha porozumienia między ludźmi na całym świecie;

- krzewienie zasad dobrego obywatelstwa i sprawiedliwego sprawowania rządów;

- współtworzenie pomyślnego rozwoju społeczności lokalnych w sferze obywatelskiej, kulturalnej, społecznej i moralnej;

- jednoczenie klubów więzami przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego zrozumienia;

- tworzenie płaszczyzny do swobodnej dyskusji nad sprawami publicznymi, jednakże z wykluczeniem stronniczych debat politycznych oraz sekciarskich dysput religijnych;

- zachęcanie ludzi dobrej woli do bezinteresownej działalności społecznej, do sprawnego działania i przestrzegania wysokich standardów etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach, działalności publicznej i przedsięwzięciach prywatnych.

 Co robimy ?

LCI inicjuje i realizuje od ponad osiemdziesięciu lat szereg międzynarodowych programów humanitarnych służących między innymi niewidomym i słabowidzącym, wymianie młodzieży, edukacji, rozwojowi dzieci i młodzieży.

  Jak działamy w naszym Lions Club Duszniki Zdrój.

Od dwunastu lat realizujemy cztery stałe programy :

- opieka nad dziećmi ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach Zdroju, w tym fundowanie  śniadań dla 120 uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

- pomoc finansowa i materialna dla Koła Niewidomych w Dusznikach Zdroju;

- fundowanie stypendiów dla dzieci szczególnie uzdolnionych;

- międzynarodowa wymiana młodzieży.

 Zrealizowaliśmy, bądź realizujemy szereg inicjatyw na rzecz dusznickiej społeczności, np.:

- zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy pierwsze w Dusznikach ogólnodostępne badania mammograficzne;

- zorganizowaliśmy i kontynuujemy badania przesiewowe wzroku dusznickich uczniów;

- organizowaliśmy lokalny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

- uczestniczymy w dorocznym Święcie Papieru w dusznickim Muzeum Papiernictwa;

- wspieramy doraźnie potrzebujących w szczególnych wypadkach losowych;

- współorganizujemy, wspieramy i uczestniczymy w imprezach kulturalnych i sportowych (gościna polskich dzieci z syberyjskiej wioski Wierszyka i zbiórka książek na ich rzecz, organizacja w Dusznikach Zdroju etapu Dziecięcego  Maratonu Kolarskiego z Ukrainy do Bretanii);

- zainicjowaliśmy i zrealizowaliśmy ideę nadania parkowi nad Czarnym Stawem imienia Czecha Nowackiego, bohaterskiego pilota II Wojny Światowej.

Utrzymujemy kontakty z czeskim Lions Club Rychnov n/Kneżnou i niemieckim Lions Club Hoya.

Członkowie naszego klubu spotykają się w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju. Spotkania te odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Środki na działalność pozyskujemy ze składek członków klubu, z zbiórek publicznych, darowizn, a w szczególności z organizacji imprez charytatywnych, jak  na przykład kiermasze książek, czy też coroczny styczniowy bal charytatywny, odbywający się w rocznicę powstania Lions Club Duszniki Zdrój.

Wszystkie funkcje statutowe w klubie pełnione są społecznie. Obecnie szóstym Prezydentem naszego klubu, wybieranym na dwuletnią kadencję, jest Pan Laurent Jordan.

 

Jak do nas dołączyć ?

Do ruchu LCI nie można się po prostu zapisać. Do tej organizacji można wstąpić pod warunkiem, że się zostanie do niej zaproszony. Nowy członek jest zobowiązany złożyć ślubowanie, w którym zobowiąże się do przestrzegania ośmiopunktowego Kodeksu Etycznego Członka Klubu Lions. Kodeks ten brzmi:

„* Udowodnię swym postępowaniem, że zasługuję na sukces.

* Nie będę czerpać korzyści z niesprawiedliwie osiągniętej przewagi oraz wątpliwego moralnie zachowania.

* Budując  swoją pozycję nie mogę szkodzić innym. Będę lojalny wobec siebie oraz tych, z którymi współpracuję i dla których pracuję.

* Mając wątpliwości co do uczciwości i słuszności mojego postępowania wobec innych, będę je rozszywać na swoją niekorzyść.

* Przyjaźń będę uważać za wartość samą w sobie, kierując się zasadą, że prawdziwa przyjaźń nie żąda niczego w zamian.

* Zawsze będę pamiętać o swoich obowiązkach wobec narodu, państwa oraz społeczności wśród której żyję, poświęcając im lojalnie i dobrowolnie swój czas, pracę i środki.

* Okażę pomoc i współczucie tym, którzy cierpią, wspierając moralnie i materialnie słabszych i potrzebujących.

* Będę umiarkowany w krytyce, a hojny w pochwałach – tak by budować, a nie niszczyć.”

 

Duszniki Zdrój, 2013 r.